• 13 4321742
  • biuro@sepkrosno.pl
  • Krosno

Warunki zgłoszenia na egzamin

Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego musi złożyć następujące dokumenty przed przystąpieniem do egzaminu:

  1. Wniosek wg wzoru E1, D1, E2, D2, E3, D3
  2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy zgodnie z rozporządzeniem MKiŚ z dnia 1 lipca 2022 r. wg. poniższego wykazu:

a)    świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, lub

b)    świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub

c)    certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy, lub

d)    świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, lub

e)    świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eks- ploatacją urządzeń, instalacji i sieci; lub

f)     zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; lub

g)    zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci wg. wzoru, lub

h)    kserokopię posiadanego świadectwa kwalifikacyjnego .

3.    Potwierdzenie uiszczenia opłaty

opłata za egzamin w 2024 r. wynosi:
Od 1 stycznia – 424,20 zł
Od 1 lipca – 430,00 zł

[
Zgodnie z Prawem energetycznym i rozporządzeniem Rady Ministrów


Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich Odział Krośnieński 38-400 Krosno ul. Feliksa Czajkowskiego 70.
Nr rachunku 40 1240 2311 1111 0000 3882 4474
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

UWAGA! W przypadku płatności z konta innego, niż należące do odbiorcy faktury, przelew musi być dokładnie opisany na kogo ma być wystawiona faktura.

Wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji oraz potwierdzenie wpłaty należy złożyć w Biurze Oddziału SEP 38-400 Krosno ul. Feliksa Czajkowskiego 70 pokój 105. Wniosek wraz z dowodem wpłaty można przesłać do Biura Oddziału SEP drogą elektroniczną: biuro@sepkrosno.pl

Po złożeniu kompletu dokumentów należy zgłosić  się na egzamin w wyznaczonym terminie z dowodem osobistym, wypełnionymi oryginalnymi wnioskami , kopią dokumentów potwierdzających wiedzę zgodnie z Rozp. Ministra Klimatu I Środowiska, kserokopią dowodu wpłaty.