• 13 4321742
 • biuro@sepkrosno.pl
 • Krosno

ZAGROŻENIA i ZASADY OCHRONY na stanowisku pracy: ELEKTRYK, ELEKTROMONTER

Ogólna charakterystyka stanowiska: elektryk, elektromonter wykonuje prace konserwacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych wewnątrz obiektów i na zewnątrz, wykonuje prace montażowe przy liniach elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych oraz instalacjach, prowadzi obsługę maszyn i urządzeń elektroenergetycznych oraz  dokonuje oględzin i pomiarów elektroenergetycznych.

Lp

Zagrożenia występujące w czasie pracy na stanowisku

Możliwe źródła zagrożeń, przyczyny

Możliwe skutki zagrożenia

Zasady ochrony

przed zagrożeniami

1 Porażenie prądem elektrycznym (możliwe: poparzenie łukiem elektrycznym, niebezpieczne promieniowanie świetlne UV) Praca bez wymaganego wyłączenia i sprawdzenia obwodu lub niewłaściwego zabezpieczenia napędów łączników elektrycznych przed przypadkowym załączeniem, zdjęte osłony, uszkodzenie izolacji, prace wykonywane przy użyciu elektronarzędzi w różnych warunkach atmosferycznych, zwarcie w obwodzie elektrycznym Lekkie urazy ciała, Ciężkie uszkodzenie ciała, Śmierć pracownika Wyłączenie napięcia, a jeżeli to niemożliwe to stosowanie bezpiecznych środków wykonywania robót,   Wydanie polecenia pisemnego w razie zaistnienia potrzeby, zachowanie maksymalnej ostrożności, używanie sprzętu ochronnego i zabezpieczającego   Wykonanie odpowiedniej ochrony –założenie uziemień przenośnych oznakowanie urządzeń elektrycznych w czasie prac, zamykanie napędów na kłódki bezpieczeństwa   Zapewnienie odpowiedniego sprzętu takiego jak:
 • izolowane narzędzia monterskie,

 • sprzęt wskazujący obecność napięcia,

 • tablice ostrzegawcze (nakazu, zakazu, informacyjne),

 • elektronarzędzia wykonane w II klasie ochronności, zasilane z instalacji zabezpieczonych urządzeniami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym ∆I=30mA.
 • okulary, hełmy ochronne przeznaczone do prac za i wyładunkowych,

Okresowe badania instalacji elektrycznych, szkolenie pracowników, przestrzeganie instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, kontrola stanu technicznego narzędzi i elektronarzędzi,
  2
Elektryczność statyczna i wyładowania atmosferyczne Praca w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi Lekkie urazy ciała, Ciężkie uszkodzenie ciała, Śmierć pracownika Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemienia konstrukcji urządzeń, Zakaz pracy w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
  3
Urazy spowodowane ze strony ruchomych elementów przekazania napędu urządzeń technologicznych Brak lub uszkodzenie osłon elementów przekazania napędu w ruchu obrotowym lub posuwistym, brak wymaganych wyłączników bezpieczeństwa na przenośnikach taśmowych i na terenie zakładu Obrażenia ciała, Śmierć pracownika Kontrola stanu osłon i kompletności przed rozpoczęciem pracy, kontrola przycisków bezpieczeństwa STOP i linek z wyłącznikami na przenośnikach,Wszelkie prace naprawcze wykonywać po zatrzymaniu napędu maszyn oraz skutecznym odłączeniu obwodu elektrycznego i wywieszeniu tablicy ostrzegawczej NIE WŁĄCZAĆ.
4 Upadek przedmiotów transportowanych przy użyciu urządzeń dźwigowych Zerwanie zawiesia na skutek uszkodzenia lub przekroczenia dopuszczalnego obciążenia, Niewłaściwie zamocowany ładunek Obrażenia ciała, Prowadzenie prac zgodnie z instrukcją prac za i wyładunkowych użyciem urządzeń dźwigowych. Stosowanie sprawnych i atestowanych zawiesi. Używanie indywidualnych ochron osobistych.
5 Zmienne warunki atmosferyczne – środowisko wilgotne, niskie temperatury, śnieg, gołoledź Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, niskie lub wysokie temperatury, opady deszczu lub śniegu Przeziębienie lub przegrzanie organizmu Używanie odpowiedniej odzieży ochronnej w zależności od warunków atmosferycznych. Usunięcie lodu i śniegu z przejść i podestów. Usunięcie śniegu z mechanizmów napędowych i sterowania, Zapewnienie napoi i posiłków profilaktycznych w czasie prac na otwartej przestrzeni
6 Upadek z wysokości Praca na wysokości bez odpowiedniego zabezpieczenia Złamania kończyn, zwichnięcia, potłuczenia, śmierć Używanie sprzętu ochronnego i zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości (pasy bezpieczeństwa i szelki, amortyzatory spadania, urządzenia samoblokujące, specjalne hełmy do pracy na wysokości)
7 Potknięcie, poślizgnięcie się i upadek \r\n Śliskie podłogi, wystające elementy na przejściach, brak barierek ochronnych Złamania kończyn, zwichnięcia, potłuczenia Zastosowanie podłóg antypoślizgowych, przejścia, schody i podesty wolne od wystających elementów konstrukcji, wyposażenie w barierki ochronne. Zachowanie maksymalnej ostrożności. Utrzymywanie odpowiedniego stanu dróg i przejść.
8 Kontakt z elektrolitami (kwasami, zasadami) Obsługa akumulatorów bez wymaganych zabezpieczeń (poparzenia elektrolitem, pożar lub wybuch od baterii akumulatorów Poparzenia, silne łzawienie, Utrata wzroku, Przy wdychaniu poparzenia jamy ustnej, obrzęki płuc , możliwa śmierć Stosowanie okularów ochronnych i osłon twarzy, stosowanie ubrań roboczych i ochronnych, wentylacja pomieszczenia
9 Pożar/Wybuch Niewłaściwie dobrane parametry urządzeń i instalacji elektrycznych, Wykonywanie robót w pobliżu materiałów łatwopalnych Niezachowanie warunków bhp w obszarze zagrożonym wybuchem Poparzenia, Śmierć Wyposażenie stanowiska pracy we właściwy sprzęt przeciwpożarowy, zachowanie wymaganych środków bezpieczeństwa w pobliżu materiałów łatwopalnych, Wymagane uprawnienia do pracy przy urządzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym, Szkolenie pracowników nt rozmieszczenia urządzeń w strefach Ex i wykonywania prac w tych obszarach, Sprawdzenie stężenia palnych gazów lub pyłów w przypadku pracy w obszarze zagrożonym wybuchem, Uzyskanie wymaganej zgody od koordynatora robót (np. polecenie pisemne), Okresowe inspekcje urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym potwierdzające stan bezpieczeństwa, Instrukcje i dokumentacja eksploatacyjno-ruchowa i atestacyjna urządzeń Ex, Stosowanie odpowiednich narzędzi nieiskrzących
10 Hałas i wibracje Wiercenie i cięcie materiałów Obniżenie sprawności organizmu, Przemęczenie organizmu i poczucie bezsenności Uszkodzenia słuchu, Zwyrodnienia stawów Stosowanie ochronników słuchu i parawanów dźwiękochłonnych
11 Pyły i odpryski Wiercenie, szlifowanie i cięcie materiałów Urazy oczu Choroby układu oddechowego Stosowanie okularów ochronnych, osłon twarzy i półmasek
12 Praca w wymuszonej pozycji ciała Prace wykonywane na drabinach, słupach i na tej samej wysokości Przemęczenie organizmu Zwyrodnienia kostno-stawowe Stosowanie odpowiednich ochron osobistych np. nakolanniki, częste zmiany pracowników przy pracach wymagających wymuszonej pozycji
13 Stres Duże wymagania w stosunku do możliwości pracownika, praca w godzinach nadliczbowych Choroby ogólnoustrojowe Szkolenie pracowników, Przestrzeganie norm czasu pracy,