• 13 4321742
  • biuro@sepkrosno.pl
  • Krosno

Historia oddziału

Krośnieński Oddział SEP powołany został 27.03.1980r. Oddział objął swą działalnością 14 kół zawiązanych w zakładach ówczesnego województwa krośnieńskiego. 27.05.1980r. odbyło się zebranie, na którym Prezesem został Zenon Surski – Szydłowski. W latach 1980-87 i 1990-94 funkcję Prezesa pełnił Zenon Surski – Szydłowski, w okresie od 1987-90 i1994-98 r – Aleksander Pereca w kadencji od 1998-2002 i 2002-2006 – Władysław Turek. Od 2006r funkcję prezesa pełni Jan Gagatko.
W swojej działalności Oddział realizuje program podnoszenia kwalifikacji elektryków, wdrażania postępu technicznego i gospodarczego w regionie oraz rozwoju energetyki i telekomunikacji. Prowadzi działalność naukowo-techniczną, kulturalno-towarzyską, organizuje wycieczki techniczne. Tworzy nowe koła i przyjmuje nowych członków.
W 1990r Oddział liczył 444 członków w 20 kołach. Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej po 1990r wpłynęły na zmniejszenie liczby członków i kół do 160, po czym w 1998r nastąpił ponowny wzrost liczby członków do 224 w 14 kołach a w roku 2006 do 260 w 17 kołach.
W kadencji 1987-90 zorganizowano komisje egzaminacyjne, przyjęto program dokształcania elektromonterów na organizowanych kursach, wprowadzono konkurs wiedzy technicznej, podjęto działanie dla nadawania stopni specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom. Utworzono sekcje: energetyczną, urządzeń elektrycznych, automatyki i telekomunikacji.
Nawiązano kontakty z elektrykami ze Słowacji, Węgier i Ukrainy. Oddział zorganizował wiele wycieczek technicznych: na Targi Poznańskie, do: Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych, Fabryki „Polkolor” w Warszawie, Fabryki Kabli w Ożarowie, Fabryki ELWRO i Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, Instytutu Elektrotechniki Unitry, Polkoloru i Telewizji w Warszawie, Włoch do Muzeum Elektrotechniki, Pragi, Wiednia, Chorwacji, Lwowa. Tradycją stało się organizowanie wycieczki technicznej do Bielska-Białej na Targi Urządzeń Energetycznych.
Oddział w swojej działalności troszczy się o pomoc zasłużonym działaczom i seniorom SEP.

HISTORIA
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ KROŚNIEŃSKI
1980-2015

Fragmenty Statutu SEP:

Preambuła

Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec dziewiętnastego wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski.

Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, które w 1928 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. W 1929 roku doszło do połączenia ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich, a w 1939 roku – ze Związkiem Polskich Inżynierów Elektryków oraz Stowarzyszeniem Teletechników Polskich. Nastąpiło scalenie działalności społecznej elektryków wszystkich specjalności

w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich dąży do integracji wysiłków elektryków

w służbie Narodowi

i w dziele ogólnoludzkiego postępu.

————————————————–

§ 1

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się
z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

POWSTANIE ODDZIAŁU

 
Oddział Krośnieński Stowarzyszenia Elektryków Polskich został powołany 27 marca 1980 roku.
Stosowną uchwałę powołująca Oddział Krośnieński podjął Zarząd Główny SEP z inicjatywy Komisji Organizacyjnej, której przewodniczył inż. Jan Hadam.
Oddział Krośnieński objął swoją działalnością 14 kół zawiązanych w zakładach ówczesnego Województwa Krośnieńskiego w skład, którego wchodziły m.in. miasta Jasło, Krosno i Sanok, będące terenem działalności większości nowo powstałych kół SEP.
Pierwszym Prezesem został wybrany na zjeździe założycielskim 27 maja 1980 roku kol. Zenon Surski-Szydłowski, zastępcami kol. Aleksander Perec i Władysław Orlik, sekretarzem kol. Jerzy Przybyłowicz.
Powołaniu Oddziału Krośnieńskiego patronował Oddział Rzeszowski SEP, do którego wcześniej należało wielu naszych kolegów.
Czas powołania Oddziału wiąże się z przemianami społecznymi w Polsce. Współczesność całego Stowarzyszenia rozpoczęła sie w 1981 roku na Zjeździe Wrocławskim, który zapoczątkował pełną samodzielność. SEP.
Wybrany na tym zjeździe Prezes kol. Jacek Szpotański głosił, że SEP zawsze powinno być Stowarzyszeniem Przyjaciół i podkreślał, że historię Stowarzyszenia tworzą przede wszystkim ludzie. Tę dewizę staramy się wcielać w naszym stowarzyszeniu.
Podejmując działalność, Oddział Krośnieński Stowarzyszenia Elektryków Polskich realizował program podnoszenia kwalifikacji elektryków, wdrażania postępu technicznego i gospodarczego w regionie oraz rozwoju energetyki i telekomunikacji. Wybierane w kolejnych kadencjach zarządy oddziału prowadziły aktywną działalność naukowo-techniczną, kulturalno-towarzyską, organizowały również wycieczki techniczne połączone ze zwiedzaniem atrakcyjnie turystycznych miejsc. W wyniku tej działalności nastąpiła szybka integracja środowiska elektryków ze wszystkich rejonów energetycznych i większych zakładów przemysłowych na terenie byłego województwa krośnieńskiego.
Wzrastała liczebność członków i kół. W 1990 r. Oddział liczył 444 członków zrzeszonych w 20 kołach. Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej po 1990 r. spowodowały zmniejszenie liczby członków. W 1994 r. oddział liczył 160 członków, po czym nastąpił stopniowy wzrost. W 1998 r. w oddziale było 224 członków w 14 kołach. Na koniec 2014 roku Oddział Krośnieński liczył 289 członków.
Do aktywnych kół Oddziału należały koła przy: Rejonach Energetycznych w Krośnie, w Sanoku i w Jaśle, Krośnieńskich Hutach Szkła, Zakładzie Nafty i Gazu, Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji, Zespole Elektrowni Wodnych Solina, ZPRE Jedlicze, Sanockiej Fabryce Autobusów „AUTOSAN”, ZUN Krosno, WSK Krosno, Zespole Szkół Elektrycznych w Krośnie.
W III Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału w marcu 1984 r. uczestniczył Prezes SEP Jacek Szpotański.
W kadencji 1987-90 zorganizowano komisje egzaminacyjne, przyjęto programy dokształcania elektromonterów na organizowanych kursach, wprowadzono konkursy wiedzy technicznej, podjęto działania dla nadawania stopni specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom. Utworzono sekcje: energetyczną, urządzeń elektrycznych, automatyki i telekomunikacyjną.
W następnych kadencjach aktywizowano działalność merytoryczną stosownie do zaleceń zjazdów. Zwrócono uwagę na pomoc materialną zasłużonym działaczom i seniorom. Nawiązano kontakty z elektrykami ze Słowacji i Węgier, podejmowano prace w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej.
Oddział zorganizował wiele wycieczek: W czerwcu 1985 r. na Targi Poznańskie i do Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych, w kwietniu 1986 r. do Fabryki Polkolor w Warszawie i Fabryki Kabli w Ożarowie, w październiku 1986 r. do Fabryki ELWRO i Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, we wrześniu 1989 r. do Warszawy (Instytut Elektroniki, Unitra, Polkolor, Telewizja), w 1994 r. do Włoch w tym do Muzeum Elektrotechniki, w 1995 r. do Pragi i Wiednia, w 1996 r. i 1998 r. do Bielska – Białej na Wystawę Urządzeń Energetycznych, w 1998 r. do Lwowa, w 2001 Praga i Mochovce oraz Bielsko-Biała – Kraków, w 2002r do Budapesztu i Bielsko- Biała- Zakopane, w 2003 do Bielska- Białej oraz Smokowiec i Stara Lešna w Słowacji, w 2004 Bielsko-Biała, Slovenski Raj i Spiska Nova Ves, w 2005 Kresy i Bielsko-Biała , Kraków Pszczyna, Szczyrk, w 2006 Chorwacja i Bielsko- Biała – Wieliczka Kraków- Ojców- Szczyrk, w 2007 do Grecji, w 2008 do Hiszpanii i Bielsko- Białej, w 2009 do Paryża i Bielsko – Białej.
W kadencji 2010- 2014 zorganizowano wycieczki do Rumunii, Włoch, Bawarii w Niemczech i do CERN – Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Szwajcarii, największego centrum fizyki cząstek na świecie. W każdym roku tej kadencji była zorganizowany wyjazd na Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB, największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, stanowiące m.in. jedno z najważniejszych spotkań przedstawicieli sektora elektroenergetycznego.
Głównym Organizatorem i propagatorem wycieczek od chwili powstania Oddziału był kol. Stanisław Janiga.
Oddział Krośnieński SEP nawiązał współpracę z energetykami z Ukrainy ze Lwowa z Zakładu Enegetycznego „Lwiwobłenergo”. Współpraca dotyczy Projektu Muzeum Elektryfikacji Lwowa. Elementami współpracy są spotkania majace na celu wymiany doświadczeń zawodowych w energetyce oraz uczestnictwo we wspólnych polsko-ukraińskich pielgrzymkach.
Współpraca międzynarodowa jest również nawiązana z energetykami słowackimi z Zakładu Energetycznego RWE VSE Koszyce. W ramach tej współpracy w roku 2001 została zorganizowana wycieczka techniczna do Elektrowni Atomowej Mochovce na Słowacji.
W dotychczasowej działalności Oddziału Krośnieńskiego wyróżnili się w szczególności: Zenon Surski-Szydłowski, Aleksander Perec, Władysław Turek, Jan Gagatko, Kazimierz Warnicki, Stanisław Janiga, Jerzy Przybyłowicz, Maria Bajorek- Lubaś, , Jan Szewczyk, Eugeniusz Łopatkiewicz, Barbara Kulczycka, Wilhelm Brela, Jan Hadam, Edward Warchoł, , Władysław Orlik, Edward Wątróbski, Aleksander Jakubowicz, Daniel, Krężałek, Jacek Szydło, Andrzej Polak, Roman Adamski, Aleksander Sznajder, Włodzimierz Wasylak.

KADENCJE PREZESÓW ODDZIAŁU KROŚNIEŃSKIEGO SEP

KADENCJA

PREZESI

1980-1981

kol. Zenon Surski-Szydłowski

1981-1984

kol. Zenon Surski-Szydłowski

1984-1987

kol. Zenon Surski-Szydłowski

1987-1990

kol. Aleksander Perec

1990-1994

kol. Zenon Surski-Szydłowski

1994-1998

kol. Aleksander Perec

1998-2002

kol. Władysław Turek

2002-2006

kol. Władysław Turek

2006-2010

kol. Jan Gagatko

2010-2014

kol. Jan Gagatko

2014-2018

kol. Eugeniusz Łopatkiewicz

2018-2022

2022-2026

kol. Marian Sajnok

WALNE ZJAZDY W KADENCJI ODDZIAŁU KROŚNIEŃSKIEGO SEP

NAZWA ZJAZDU

DATA

MIEJSCE

DELEGACI

XXII Walny Zjazd Delegatów SEP

26-28 VI

1981 r.

WROCŁAW

Władysław Orlik

Jan Hadam

(zmiana statutu)

XXIII Walny Zjazd Delegatów SEP

05-07 X

1984 r.

POZNAŃ

Zenon Surski- Szydłowski

XXIV Walny Zjazd Delegatów SEP

25-27 IX

GDAŃSK

Aleksander Perec

Zenon Surski-Szydłowski

XXV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP

10 VI

1989 r.

WARSZAWA

Aleksander Perec

Zenon Surski-Szydłowski

(70 –lecie SEP)

XXVI Walny Zjazd Delegatów SEP

14-16 IX

1990 r.

OPOLE

Zenon Surski-Szydłowski

Henryk Paszkiewicz

Kazimierz Warnicki (zmiana statutu)

XXVII Walny Zjazd Delegatów SEP

10-11 VI

1994 r.

KOŁOBRZEG

Maria Bajorek-Lubaś

Aleksander Perec

(75- lecie SEP)

XXVIII Walny Zjazd Delegatów

19 X

1996 r.

WARSZAWA

Maria Bajorek-Lubaś

Aleksander Perec (zmiana statutu)

XXIX Walny Zjazd Delegatów SEP

03-05 V

1998 r.

KRAKÓW

Władysław Turek

Aleksander Perec

XXX Walny Zjazd Delegatów SEP

21 VI

1999 r.

WARSZAWA

Władysław Turek

Aleksander Perec

(80-lecie SEP)

XXXI Walny Zjazd Delegatów SEP

28-29 VI

2002

ZIELONA GÓRA

Maria Bajorek-Lubaś

Aleksander Perec

Władysław Turek

XXXII Walny Zjazd Delegatów SEP

17 XII

2004

WARSZAWA

Maria Bajorek-Lubaś

Aleksander Perec

Władysław Turek

(85- lecie SEP)

XXXIII Walny Zjazd Delegatów SEP

23-25 VI

2006

ŁÓDŹ

Jan Gagatko

Władysław Turek

Henryk Paszkiewicz

XXXIV Walny Zjazd Delegatów SEP

19 XII

2007

WARSZAWA

Jan Gagatko

Władysław Turek

Henryk Paszkiewicz

XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP

25-27 VI

2010

KATOWICE

Jan Gagatko

Władysław Turek

XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP

SZCZECIN

Eugeniusz Łopatkiewicz

Jan Gagatko

PREZESI i SKŁADY WŁADZ ODDZIAŁU

Kadencja 1980 – 1981

Zenon Surski-Szydłowski

– Prezes

Władysław Orlik

– V-ce Prezes

Jan Hadam

– V-ce Prezes

Aleksander Perec

– V-ce Prezes

Jerzy Przybyłowicz

– Sekretarz

Członkowie Zarządu: Mieczysław Bajda, Krystyna Biega, Stanisław Feruś, Stanisław Janiga, Aleksander Jakubowicz, Józef Kołodziej, Henryk Paszkiewicz, Adam Piskadło, Stanisław Rogała, Edward Warchoł

Komisja Rewizyjna: Jan Szewczyk – Przewodniczący

Zbigniew Majewski, Tadeusz Gunia

Sąd Koleżeński: Edward Wątróbski – Przewodniczący

Marian Dzięglewicz, Kazimierz Warnicki

 

Kadencja 1981 – 1984

Zenon Surski-Szydłowski

– Prezes

Członkowie Zarządu:

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

 

Kadencja 1981 – 1984

Zenon Surski-Szydłowski

– Prezes

Członkowie Zarządu:

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

 

Kadencja 1984 – 1987

Zenon Surski-Szydłowski

– Prezes

Członkowie Zarządu:

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

 

Kadencja 1987 – 1990

Zenon Surski-Szydłowski

– Prezes

Członkowie Zarządu:

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

 

Kadencja 1990 – 1994

Zenon Surski-Szydłowski

– Prezes

Barbara Kulczycka

– V-ce Prezes

Henryk Paszkiewicz

– V-ce Prezes

Aleksander Perec

– V-ce Prezes

Jacek Szydło

– Sekretarz

Członkowie Zarządu: Andrzej Dziuba, Jan Hadam, Jerzy Przybyłowicz,. Jan Szewczyk, Kazimierz Warnicki.

Komisja Rewizyjna:

Sąd Koleżeński:

 

Kadencja 1994 – 1998

Aleksander Perec

– Prezes

Andrzej Polak

– V-ce Prezes

Władysław Turek

– V-ce Prezes

Roman Adamski

– V-ce Prezes

Aleksander Sznajder

– Sekretarz

Członkowie Zarządu: Zenon Surski-Szydłowski, Jerzy Przybyłowicz, Barbara Kulczycka, Henryk Paszkiewicz, Eugeniusz Łopatkiewicz, Jan szewczyk, Benedykt Przybyła, Stanisław Antas, Paweł Kaczorowski, Stanisław Ryznar

Komisja Rewizyjna: Maria Bajorek-Lubaś – Przewodnicząca, Stanisław Janiga, Edward Majewski

Sąd Koleżeński: Roman Gizara – Przewodniczący, Aleksander Jakubowicz, Władysław Orlik

 

Kadencja 1998 – 2002

Władysław Turek

– Prezes

Aleksander Perec

– V-ce Prezes

Henryk Paszkiewicz

– V-ce Prezes

Jan Szewczyk

– Sekretarz

Członkowie Zarządu: Maria Bajorek-Lubaś, Jerzy Przybyłowicz, Stanisław Janiga, Daniel, Krężałek, Stanisław Ryznar, Zenon Surski-Szydłowski, Eugeniusz Łopatkiewicz, Stanisław Antas, Paweł Kaczorowski, Roman Adamski, Wacław Zaremba.

Komisja Rewizyjna: Aleksander Sznajder – Przewodniczacy, Ryszard Szuber, Edward Majewski

Sąd Koleżeński: Władysław Orlik – Przewodniczący, Marian Koper, Jan Gagatko

 

Kadencja 2002-2006

Władysław Turek

– Prezes

Aleksander Perec

– V-ce Prezes

Henryk Paszkiewicz

– V-ce Prezes

Jan Szewczyk

– V-ce Prezes

Maria Bajorek – Lubaś

– Sekretarz

Członkowie Zarządu: Jerzy Przybyłowicz, Jan Romanow, Stanisław Antas, Stanisław Kmak, Stanisław Janiga, Eugeniusz Łopatkiewicz, Józef Nagi, Daniel Krężałek, Jan Gagatko, Edward Wątróbki.

Komisja Rewizyjna: Aleksander Sznajder – Przewodniczący, Stanisław Kawula, Ryszard Szuber, Witold Smuga, Wiesław Mysliwiec

Sąd Koleżeński: Władysław Orlik – Przewodniczący, Marian Koper, Edward Majewski

 

Kadencja 2006-2010

Jan Gagatko

– Prezes

Władysław Turek

– V-ce Prezes

Eugeniusz Łopatkiewicz

– V-ce Prezes

Aleksander Perec

– V-ce Prezes

Maria Bajorek – Lubaś

– Sekretarz

Członkowie Zarządu: Stanisław Janiga, Stanisław Antas, Stanisław Kmak, Edward Stec, Jerzy Przybyłowicz, Józef Nagi, Henryk Paszkiewicz, Jan Romanow, Daniel Krężałek, Jan Szewczyk

Komisja Rewizyjna: Aleksander Sznajder – Przewodniczący,Wiesław Myśliwiec, Ryszard Markiewicz, Stanisław Kawula, Ryszard Szuber

Sąd Koleżeński: Władysław Orlik – Przewodniczący, Jerzy Kołodziejczyk, Halina Płonka

 

Kadencja 2010-2014

Jan Gagatko

– Prezes

Władysław Turek

– V-ce Prezes

Eugeniusz Łopatkiewicz

– V-ce Prezes

Jan Szewczyk

– Sekretarz

Maria Bajorek – Lubaś

– Skarbnik

Członkowie Zarządu: Stanisław Antas, Zbigniew Głowaty, Jerzy Przybyłowicz, Stanisław Janiga, Jerzy Kołodziejczyk, Aleksander Perec, Stanisław Kmak, Józef Nagi, Janusz Pac, Wiesław Myśliwiec.

Komisja Rewizyjna: Aleksander Sznajder – Przewodniczący, Ryszard Szuber, Stanisław Kawula, Lucjan Jaśkiewicz, Marek Kosciow

Sąd Koleżeński: Władysław Orlik – Przewodniczący, Jacek Gonet, Piotr Puchała

 

Kadencja 2014-2018

Eugeniusz Łopatkiewicz

– Prezes

Jan Gagatko

– V-ce Prezes

Jerzy Przybyłowicz

– V-ce Prezes

Daniel Krężałek

– Sekretarz

Maria Bajorek – Lubaś

– Skarbnik

Członkowie Zarządu: Józef Nagi, Jan Szewczyk, Stanisław Antas, Zbigniew Głowaty, Andrzej Półchłopek, Józef Skwara, Marek Gonet, Mirosław Kusak, Janusz Bończak, Jacek Gonet

Komisja Rewizyjna: Aleksander Sznajder – Przewodniczący, Władysław Turek, Lucjan Jaśkiewicz

Sąd Koleżeński: Aleksander Perec – Przewodniczący, Edward Nogaj, Wacław Zaremba